Basic Information
Unit EXP 500
Zeni 1000

闘技場 闘技場【砦】

敵を全滅させろ